گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

شعر محرم

 

                   Hossein the holy hero

 

When   I   was   a   little   one

I'd   heard a tale of   one

The story was too   sad

Ones were so good and bad

One man shone there so light

The   winner of a holy fight

He left his body life

Damn on Shemr and on his knife

He's  well-known  in  the world

Our holy prophet said

; Hossein's of me ;   me  too

He's   come   to lead  you

Now ,a  gain  Moharram  comes

I honour to my Imams

 

      حوریه السادات اسکندری  -مجتمع آموزشی فرزانگان ساری-  

                           

                                                       حسین قهرمان مقدس

 

داستانی را شنیدم در زمان کودکی          

                                    

 

داستانی سخت غمگین پرزخوبی و بدی             

                                           

 

داستان مردنورانی,  درخشان و شریف

 

 

 

قهرمان پاک جنگ عشق با ظلم و بدی

 

 

مرد، آزادانه جسم  خاکیش را پاک باخت

 

 

شمر باد ا خنجرش ملعون به لعن دائمی              

      

     

او که دردنیا به نام و  شهرتی دیرینه داشت          

    

                                                                                      

از برایش گفت   پیغمبر  کلامی راستی

 

 

من حسینم , او زمن , عین منست

 

 

بهترین شخصی که میباید شما را رهبری

 

 

حال می آید محرم باز و من پراز غرور

 

 

فاخرم من به اماما نم  به فرزند علی