گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

سه قلوها تولدتون مبارک

سه قلوها تولدتون مبارک


Happy Birthday to you, the triplets

Dear Golrokh, dear Sina and dear Sattar

23 بهمن برابر با 12 فوریه