گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

آموزش گرامر درس پنجم سال دوم دبیرستان

آموزش گرامر درس پنجم سال دوم دبیرستان

گرامر درس پنجم – سال دوم دبیرستان

 

حروف تعریف (articles) : حروف تعریف معنای خاصی ندارند و تنها نشان می دهند که اسمی که درباره ی آن صحبت می شود برای گوینده و شنونده شناخته شده(معرفه) هست یا خیر. دو نوع حرف تعریف در انگلیسی وجود دارند:

حرف تعریف معرفه و حرف تعریف نکره.

حرف تعریف معرفه در انگلیسی the است. در موارد زیر از حرف تعریف معرفه(the) استفاده می شود:

 

1- قبل از اسمی که در حضور گوینده و شنونده باشد و در نزد آنها شناخته شده باشد، مثل در، میز، صندلی و غیره برای معلم و دانش آموزان یک کلاس. مثال:

Open the door please!

Clean the board!

2- قبل از اسم نکره ای که برای بار دوم به کار رود. مثال:

I bought a book yesterday. The book is full of pictures. …..

 

I see a boy in the yard. The boy is walking toward the headmaster’s office. …..

 

3- قبل از اسامی انحصاری مانند آسمان، خورشید، ماه، زمین و .....

The earth, the moon, the sun, the sky

4- قبل از اسامی بعضی از کشورها مانند آمریکا، هلند، فیلیپین و ...

The United States of America, the Netherlands, the Philippines , …..

5- برای قسمتهایی از شبانه روز مثل

The morning, the evening, the afternoon

 

6- کلمات آشنای شناخته شده مثل "خبر"

I listened to the news last night.

7- اسامی که با of به هم وصل وصل می شوند. مثل

The door of the class, the leg of the table

 

8- بعد از اسمهایی که بند صفتی مآید(بند صفتی با ضمایر موصولی مانند who, whom, which, that, … شروع می شود.

This is the man that I met yesterday.

The book which I bought ……

9- اسامی رشته کوهها، اقیانوسها، دریاها، خلیج ها، رودخانه ها، کانال ها، تنگه ها و ...

 

The Atlantic Ocean, the Black Sea, the Caspian Sea, the Persian Gulf, the Suez Canal, the Amazon River, ….

10- قبل از صفت عالی.

 

The most beautiful, the coldest, …..

در موارد زیر حرف تعریف the به کار نمی رود:

اسامی خاص افراد، شهرها، کشورها، قاره ها، روزهای هفته، ماههای سال، سالها، سر ظهر یا نیمه ی شب، اسامی که قبل از آنها کلماتی مانند some, more, any, my, her, …. بیاید.

John, Mary, Reza, Mina, ……

Tehran, Tokyo,  Iran, Germany, China, ……

Asia, Africa, Europe, …..

On Friday, on Monday, ……

In Aban, in October, in 1998, ……

Some books, my pen, many cars, ….

At night, at noon, at midnight, ….