گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

زبان سال دوم دبیرستان

Vocabulary(لغات)

 

برای دانلود فایل PDF لغات درس اول لطفا اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فایل PDF لغات درس دوم لطفا اینجا را کلیک کنید. 

 برای دانلود فایل PDF لغات درس سوم لطفا اینجا را کلیک کنید. 

 برای دانلود فایل PDF لغات درس چهارم لطفا اینجا را کلیک کنید.

 برای دانلود فایل PDF لغات درس پنجم لطفا اینجا را کلیک کنید. 

 برای دانلود فایل PDF لغات درس ششم لطفا اینجا را کلیک کنید.

 برای دانلود فایل PDF لغات درس هفتم لطفا اینجا را کلیک کنید.

 

Grammar(گرامر) 

 

برای دانلود فایل PDF گرامر درس اول لطفا اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فایل PDF گرامر درس دوم لطفا اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فایل PDF گرامر درس سوم لطفا اینجا را کلیک کنید.